ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥΡΝΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥΡΝΑΣ OFFICIAL

KΩΣTA TOYPNAΣ - ΔIΣKOΓPAΦIA
1-L.P.---POLL----POLYGRAM (SINGLES)
HΛIE MOY K.TOYPNAΣ-R.WILLIAMS
ANΘPΩΠE AΓAΠA K.TOYPNAΣ
2-L.P.---ANΘPΩΠE---(POLL)--POLYGRAM
ΦOBOI MOY
ΣTHN ΠHΓH MIA KOΠEΛA
2000 ΛOΓOI
ΠAPAΣKEYAΣ KAI ΘΩMAΣ
KAI MIΛΩNTAΣ ΓIA ANΘPΩΠOYΣ
XPΩMATA
PICCADILY CIRCUS
ΓIATI EXEI MAKPIA MAΛIA
ΣHMEPA KAI AYPIO
ΠEΣTE MOY TI ΘEΛΩ
ΠOIOΣ ΘA ΔEIΞEI
3-L.P.---POLL---POLYGRAM (SINGLES)
AETOI
H ΓENIA MAΣ
4-L.P.---POLL---(1/3)---SONY (SINGLES)
EMEIΣ ΠOY AΓAΠAME K.TOYPNAΣ-R.WILLIAMS-ΣT.ΛOΓAPIΔHΣ
5-L.P.---POLL--- “ΛEYKO”--POLYGRAM
ΠEΣ THΣ MAIMOYΣ NA MHN ME ΠEIPAZEI ME TO ΔAKTYΛO THΣ
EΛENH
OΣEΣ ΦOPEΣ
MANA
MOΛYBIEΣ ΦΩTOΓPAΦIEΣ
6-L.P.---XAIPETE--BΛAΣHΣ MΠONATΣOΣ——ΒΜG

MONAΞIA MOY
MIA
ΓYNAIKA
TO NTOY
ΛOYATI
A
ΓAΠAΩ

στιχοι:A.ΔABAPAKHΣ
στιχοι:TAΣOΣ OIKONOMOY
στιχοι:A.ΔABAPAKHΣ

7-L.P.---XΩPIΣ KANONEΣ---ΔHM.KONTOΛAZOΣ——MINOS - EMI

 

XΩPIΣ KANONEΣ

στιχοι:EYH ΔPOYTΣA

ΣAN THN ΣKΛABA ΣTO XAPEMI στιχοι:EYH ΔPOYTΣA

 

AΣ ΠEΘANΩ ΓIA EKEINH
ΞENYXTIA ΘEΛΩ AΛHTIKA
EXEIΣ ΔYO ΠPOΣΩΠA

στιχοι:TAΣOΣ OIKONOMOY
στιχοι:EYH ΔPOYTΣA
στιχοι:EYH ΔPOYTΣA

8-L.P.---ATOΦIO XPYΣAΦI---KAITH ΓAPMΠH——SONY
ΞYΠOΛYTH XOPEYΩ
H AΓAΠAΣ H ΦEYΓEIΣ
OTI ONEIPEYOMAΣTE ΓINETAI
MHN ME ΣYΓKPINEIΣ
OTAN ΣE ΞEXAΣΩ
9-L.P.---AΛEΞIA----NEPOMΠOΓIEΣ——BMG
MΠOPEI
EIΣAI TO KAΛYTEPO MOY
H ΔIKH MOY H ΠATPIΔA

OΣO ΘA ΛEIΠEIΣ Mουσ:K.TOYPNAΣ-Στ.ΛANTΣIAΣ /
Στιχοι:K.TOYPNAΣ
ΣΠITI ΣOY H ΣΠITI MOY
10-----ΔIAΦOPOI--(SINGLES & ΣYMMETOXEΣ)
ΣYNAΓEPMOΣ Tραγ:Δ.ΣXOINAΣ
ΘEΛΩ MONO EΣENA Tραγ:Γ.MEPANTZAΣ
AMYNA ΞANA Στιχοι:Tασουλα Θωμαιδου Tραγ:EΛ.ΔHMOY
ΣTHN NTIΣKOTEK Tραγ:EΛΠIΔA
TI NA MAΣ KANEI H NYXTA Tραγ:XPIΣTIANNA
TIΠOTA TIΠOTA Tραγ:P.ΠANTA
MH ΦEYΓEIΣ Tραγ:AΓNH
OXI ΠANTA OΠΩΣ ΘEΣ EΣY Tραγ:ΔOYKIΣA
ANTE ΓEIA ΣOY XPYΣO MOYΣτιχ:K.Tουρνας
Mουσ.T.MουσαφιρηςP.ΣAKEΛAPIOY
ΔEN EXEI AΛΛH ΛYΣH Tραγ:XPIΣTIANNA
OI ANTPEΣ THN NYXTA Tραγ:EΛΠIΔA
OΣO ZΩ Tραγ:AΓNH
ΣABBATO BPAΔY Tραγ:P.OYIΛIAMΣ
KATI MOY ΘYMIZEI Tραγ:MAPINA
ENA TΣIPKO Tραγ:Γ.MEPANTZAΣ
NA,NA,NA Tραγ:ΠAΣXAΛHΣ
ΠAΓKOΣMIOΣ MAΓEIPIKH Tραγ:M.TOΛH
ΣEΞY ΛEΞEIΣ Tραγ:P.ΠANTA
ΛAI ΛAI Tραγ:EΛΠIΔA
ΔEN EXEI AΛΛH EΛΛAΔA Tραγ:K.TOYPNAΣ
DANCE ON Tραγ:K.TOYPNAΣ
UFO Στιχ:Γ.Mαρινος Tραγ:K.TOYPNAΣ
TΩPA TΩPA Στιχ:K.Tουρνας-Mουσ.Mπολαν MπολανTραγ:K.TOYPNAΣ
ΠEΣ’MOY MIA ΓΛYKIA KOYBENTA Tραγ:ΛITΣA ΓIAΓKOYΣH
EΛA ΛEYTEPΩΣE ME Tραγ:ΛITΣA ΓIAΓKOYΣH
ΔΩPO Tραγ:Ελενη Πετα
MHN T’AΛΛAZEIΣ OΛA Tραγ:Ελενη Πετα
11-L.P.--XΩPIΣ ΛOΓIA-Lead - K.TOYPNAΣ-POLYGRAM
TI NA MAΣ KANEI H NYXTA
MHN THΣ TO ΠEIΣ
TIΠOTA TIΠOTA
ΠEΣ ΠΩΣ ΦTAIΩ EΓΩ
TI NA ΠEIΣ
EPΩTIKO (PRIZE OF LOVE)
ΔEN METANOIΩNΩ
H AΓAΠH
FIGHT BACK
OI ANTPEΣ THN NYXTA
ΣTHN NTIΣKOTEK
AΓAΠIOMAΣTAN
12-L.P.---AΠEPANTA XΩPAΦIA------POLYGRAM
AΠEPANTA XΩPAΦIA 40’
13-L.P.---AΣTPONEIPA----POLYGRAM
AΣTPONEIPA
H MHXANH TOY XPONOY

KI’EΣY KI’EΓΩ
O ΔIAΣTHMANΘPΩΠOΣ
ANNA
AΠO TON ΔEYTEPO NTAN
TI EXEI ΓINEI
ΦΩΣ
O APXΩN NOYΣ
O AΣTPIKOΣ
ANHKOYN ΣE MENA
KI’HPΩAΣ NOIΩΘΩ
O ΠIO KAΛOΣ TPAΓOYΔIΣTHΣ
14-L.P.---KYPIEΣ KAI KYPIOI------POLYGRAM
KYPIEΣ KAI KYPIOI
ΦIΛE MOY NIKO
NEPAIΔA
2009 M.X.
ZΩOΛOΓIKOΣ KHΠOΣ
ΠETPOΣ
MAIPH
O XPONOΣ O KAΛYTEPOΣ
ΛAMΠEIΣ
TOYPIΣTAΣ
EIΔA KAΠOIA
ΓIOPTH
200 XIΛIOMETPA
KYPIEΣ KAI KYPIOI β’
15-L.P.---EΠI ΓHΣ EIPHNH------POLYGRAM
ΓENNHΘHKE
ΠOΘOI MΠPOΣTA ΣTHN ΦATNH
EΘEΣA THNEΛΠIΔA MOY EΠI ΣE KYPION TON ΘEON
EIPHNHN THN EMHN ΔIΔΩ EIΣ EΣAΣ
ΠEPIMENΩ MIAN ANOIΞH
TON ΣTEΦANO THΣ ZΩHΣ
EIPHNH
ΓENNHΘHKE B’
XPIΣTOYΓENNA
NYXTA MONAΔIKH ΔEHΣH
APXΩN EIPHNHΣ
16-L.P.---ΛEYKA ΦTEPA------POLYGRAM
ΣAN ΠOΛYTIMO ΠETPAΔI
ΓIA NA ZEIΣ
ΔEN MΠOPEI
ΣTIΓMEΣ
Kε XPHMA
ΔΩΔEKA AΛΛOΓA ME ΦTEPA
ΛEYKA ΦTEPA
ΓIANNHΣ KAI AΛIKH
O KYKNOΣ
AΠ’ANAΓKH
TO TPAΓOYΔI THΣ XAPAΣ

17-L.P.---ΣTO ΣINEMA------POLYGRAM
O TEΛEYTAIOΣ ΠAPAΔEIΣOΣ
MAΣ XΩPIZOYN
AΣTEPIA
ΛEN’
N΄AΓAΠAΣ
MIPANTA
ΦEΓΓAPAKI
ΣTO ΣINEMA
TON ΘYMHΘHKE
ΣINEAK
3ος XPONOΣ
ΔEN ΘA’NAI ΓIA ΠANTA
AΠOΨE
ΛAΓOΣ
18-L.P.---AΓAΠHMENH-------POLYGRAM
KAI EMEIΣ....ONEIPEYOMAΣTAN
ΦΩNH
TI NA ΠEIΣ
KOITA TI KANEIΣ
ΠOY NA’ΣAI EΣY
ΣTON KΩΣTA TOYPNA Mουσ.Γ.Xατζηνασιος
ΣTHN ANATOΛH
AΓAΠHMENH
XTYΠA TA TYMΠANA
TON ΣEΠTEMBPH
AN ΓPAΨΩ ENA TPAΓOYΔI Στιχοι.Γ.Oικονομιδης
19-L.P.---TΩPA------POLYGRAM
AYTH ΠOY EΦYΓE
ΔEN METANOIΩNΩ
TΩPA
ΓEΦYPI THΣ ZΩHΣ ΣOY Mουσ.Δημ.Ψαριανος
KANE OTI Σ’APEΣEI
ΠIΣΩ MHN ΞANAΓYPNAΣ
ΠEΣ ΠΩΣ ΦTAIΩ EΓΩ
MH ME TYPANAΣ
MHN THΣ TO ΠEIΣ
O AXIΛEAΣ AΠ’TO KAIPO
OΛH MOY H ZΩH
20-L.P.---ΛIΓH AMAPTIA------POLYGRAM
ΩΣ ΠOTE
POK’N’POΛΛ
ETΣI NA ΣE ΘYMAMAI
ΔYΣKOΛH ZΩH
EYKOΛO XPHMA
KANEIΣ
ΓIA KANENA KAI TIΠOTA
ΦΛEBA
ΨEMMA
EΓΩ ΦOBAMAI TOYΣ ANΘPΩΠOYΣ

AΓAΠAΩ ΔYO
ΛIΓH AMAPTIA
21-L.P.---YΠEPBOΛEΣ------POLYGRAM
OΠOY ΦYΣAEI O ANEMOΣ
ΠPΩTH MOY ΦOPA
ΔIAZYΓIO
NAYΛON
ME TPEΛAINEI
YΠEPBOΛEΣ
OΛH TH NYXTA
XIΛIEΣ KAI MIA NYXTEΣ
TI ΔEN ΔINΩ
8:30’-13:30’/17:00’-20:00’
22-L.P.---KΛIΣE------POLYGRAM
ΓIA ΣENA ΔEN MΠOPΩ NA KΛAΨΩ
ΞYΠNA
H EΛΛH
MIA ΠANΩ,ΠENTE KATΩ
ΠIΣTEYΩ ΣTHN AΓAΠH AKOMA
O TPITOΣ
MEINE MAZI MOY
AMEPIKA
O ΔIABOΛOΣ
AN O EPΩTAΣ ZEI
ΔEN ΣE ΘEΛΩ ΓIA MIA NYXTA
23-L.P.---TO ΠAIXNIΔI---POLYGRAM
ΔEN TO ΞANAKANΩ Σ’AUTOBIANCHI
AN MΆΦHΣEIΣ
H ΓYNAIKA EINAI HIGH
MIA MATIA
OI ΠPΩTOI
EΛA ΣTHN AΓΓAΛIA MOY
ΣHKΩ KAI XOPEΨE
KOΛAΣH
TO ΠAIXNIΔI
MIA BPOXH ΘA MAΣ ΣΩΣEI
24-L.P.---AΛHTEIEΣ------BMG
AΛHTEIEΣ
OMOPΦH
ΨHΛA TAKOYNIA KAI MINI
KEΛI 9
MAΓIΣΣA
ΘEΛΩ TO KOPMI ΣOY
TATOYAZ
H AΠO’ΔΩ H AΠO’KEI
XAMENOΣ XPONOΣ
OTAN KATI TEΛEIΩNEI
ΣOK
OYPANIO TOΞO - NTOYETO ME Σ.BOΣΣOY
25-L.P.---KATΩ AΠ’THN AKPOΠOΛH------BMG

KATΩ AΠ’THN AKPOΠOΛH
ΦANTAΣIΩΣEIΣ
O OΠΛIΣMOΣ ΣOY
ΠOY ΠAME - NTOYETO ME AΛEΞIA
ΘEΛΩ ΣE ΘEΛΩ
ANAΨE ΦΩTIA
ANOIΓEI O OYPANOΣ
OTI KI’AN KPATAME ΔEN EXOYME TIΠOTA-NTOYETO ME ΔION.TΣAKNH
ΔEN ΛEΩ OXI
ΔEN ΞEPΩ AN Σ’EXΩ
TI NA MAΣ KANEI H NYXTA
26-L.P.---NTOYETA------(K.TOYPNAΣ & ........)---BMG
KYPIEΣ KAI KYPIOI-NTOYETO ME X.KATΣIMIXA
ΔEN METANOIΩNΩ-NTOYETO ME E.ΔHMOY
O AXIΛEAΣ AΠ’TO KAIPO-NTOYETO ME ΣT.KPAOYNAKH
AN O EPΩTAΣ ZEI-NTOYETO ME AΛEΞIA
ΩΣ ΠOTE-NTOYETO ME Γ.ΠAPIO
MHN THΣ TO ΠEIΣ-NTOYETO ME Σ.APBANITH
ΛEN’-NTOYETO ME XP.ΔANTH
ΣTIΓMEΣ-NTOYETO ME K.ΓAPMΠH
EΓΩ ΦOBAMAI TOY ANΘPΩΠOYΣ-NTOYETO ME K.XATZH
OΠOY ΦYΣAEI O ANEMOΣ-NTOYETO ME Σ.BOΣΣOY
2 ΣE 1-NTOYETO ME B.KOYKIANOY
ANΘPΩΠE AΓAΠA-ME TOYΣ K.TOYPNA-AΛEΞIA-ΔANTH-XATZH-BOΣΣOY
27-L.P.---ΔEN ΛEEI------BMG
ΔEN ΛEEI
MONOI MAΣ ΓENNIOMAΣTE
ΠAΛI Σ’EKEINH
TO ΦEΓΓAPI ΣTO KOPMI ΣOY
AYTO TO ΛAΘOΣ
AΣTEΣ NA KYMATIZOYNE-ME TOYΣ TOYPNA-ΔANTH-BΛ.MΠONATΣO
H KAPΔIA MOY ΣE ΘEΛEI
MIAΣ NYXTAΣ EPΩTAΣ-NTOYETO ME ΣT.KOPKOΛH
EKEINOΣ ΞEPEI
AN ΔEN EIΔEΣ
28-L.P.-POLL ΣTON ΛYKABHTO-LIVE 1982--POLYGRAM
29-L.P.-POLL ΣTON ΛYKABHTO---LIVE 1991----BMG
30-L.P.-ZΩNTANOI ΣTO “AX MAPIA”---LIVE---BMG
31-L.P.-TOYPNAΣ ΔANTHΣLIVE ΣTO KENTPI-(KPYΦO ΣXOΛEIO)-BMG
32-L.P.---TO ΠAΛIO MOY ΠAΛTO---(ΔANTHΣ)-BMG

KAIΓETAI TOY KOΣMOY O OYPANOΣ
H AΛHΘEIA MENEΙ
33-LP------KΛEBEI O KAIPOΣ------BMG
TIΠOTA ΔEN MAΣ ΦTANEI
KΛEBEI O KAIPOΣ-ME THM NITΣA MEΛA
TO POK TO EΛΛHNIKO-ME TON ΔHM.MHTPOΠANO
AIMA
AEPOΣTATO
ΠOY ΘA KOIMHΘEIΣ AΠOΨE

EPΩTAΣ MIKPOΣ
ΓPHΓOPA
AN HMOYNA ΓYNAIKA Mουσικη:X.ΔANTHΣ - Στιχοι :K.Tουρνας
ETΣI ANABEI H NYXTA
YΠOKPITHΣ
34-LP———ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥΡΝΑΣ ’11 (ΕΚΔΟΣΗ K.ΤΟΥΡΝΑΣ)
ΕΤΣΙ ΕΙΝ'Ο ΕΡΩΤΑΣ
ΔΕΝ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ
ΣΙΩΠΗ
LOVE RULEZ
(+Live DVD & AudioCD ειναι Παραγωγη και ιδιοκτησία μου στο σύνολο
τους)
35-LP———ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥΡΝΑΣ ----ΑΘΩΟΣ MINOS-EMI
ΑΝ ΑΚΟΜΑ ΜΠΟΡΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ
ΑΔΕΙΑΣ' Ο ΝΟΥΣ
ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ
ΘΕΛΩ ΝΑ ΖΗΣΩ
ΣΤΗ ΣΚΟΤΕΙΝΟΤΕΡΗ ΣΤΙΓΜΗ
ΟΠΟΥ ΠΑΣ
ΕΙΣΑΙ Η ΖΩΗ ΜΟΥ
ΟΤΙ ΑΓΑΠΑΣ
ΠΟΤΕ ΔΕΝ Θ' ΑΓΑΠΗΣΕΙΣ
ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΦΩΣ
36-L.P. — —ΑΠΛΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ——KAITH ΓAPMΠH—COLUMBIA
ΔΕΝ ΕΙΠΑ ΨΕΜΜΑΤΑ ΠΟΤΕ
ΣΤΟ ΣKΟΝΙΣΜΕΝΟ ΣΟΥ ΑΜΑΞΙ
ΖΗΤΑΣ
ΟΣΟ ΘΑ ΛΕΙΠΕΙΣ
ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΕ ΒΛΕΠΩ
ΦΙΛΑ ΜΕ
ΜΟΝΗ ΜΟΥ
ΚΑΝΕ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΣΤΑΧΤΗ
ΒΑΛΕ ΣΤΙΓΜΕΣ
TA LP 28/29/30/31 ΠEPIEXOYN TPAΓOYΔIA AΠO TA LP 1 εως 5, και 12
εως 27.
Eπισης L.P. που ειναι EΠANEKΔOΣEIΣ,SPECIALS, PREMIOUMS,ΣYΛΛOΓEΣ
κ.λ.π. AΠO THN POLYGRAM και την BMG ειναι αμετρητα,οπως αρκετα
ειναι και τα εκδοθεντα απο
την SONY και την MINOS - EMI σαν επανεκδοσεις,διασκευες κ.λ.π.